Back to Top

Cliëntenraad

Zorgt in Zorg is pas tevreden als u zonder zorgen bent.

Mocht er nu toch iets zijn dat u zorgen baart of mochten er zaken zijn die vragen oproepen, meldt u zich dan vooral bij onze Cliëntenraad. Wij horen namelijk heel graag wat er speelt onder onze cliënten.

Maak uw ideeën, signalen en wensen kenbaar

Onze Cliëntenraad is er voor u. U kunt (persoonlijk en vertrouwelijk) schriftelijk alles kenbaar maken aan de raad of contact opnemen met een van de leden van de Cliëntenraad.

De rol van onze cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten, helpt de rechtspositie van cliënten te handhaven en bewaakt de zorg rondom cliënten. De Raad bestaat uit maximaal tien leden. Twee keer per jaar vergadert de Cliëntenraad met de directie van Zorgt in Zorg.

De Cliëntenraad heeft een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op de zorg- en dienstverlening en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen, waaronder bewaking en verbetering van kwaliteit van zorg, beleid over toelating van en beëindiging van zorgverlening aan cliënten, begroting en jaarrekening, en samenwerkingsplannen. De Cliëntenraad legt verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het jaarverslag.

Lidmaatschap Zorgt in Zorg Cliëntenraad

Cliënten, familieleden of andere mantelzorgers die voldoen aan de profielschets kunnen in de Cliëntenraad zitting nemen. Mocht u belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de Zorgt in Zorg Cliëntenraad, dan kunt u zich melden via info@zorgtinzorg.nl. Wij nemen dan contact met u op om toetreding tot de Cliëntenraad te bespreken. Momenteel zoeken wij nog algemene leden. Tevens zoeken wij een lid voor de klachtencommissie dat door de Cliëntenraad wordt aangedragen.

Contact

Voor meer informatie en suggesties, kunt u mailen naar info@zorgtinzorg.nl

KLACHTEN?

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van cliënten. Maar natuurlijk kan het ook zijn dat u individueel een issue hebt, waar u met uw eigen contactpersoon bij Zorgt in Zorg niet uit komt. Wij horen natuurlijk liever uw complimenten, maar als u echt een klacht hebt, dan lossen wij die graag snel op. Zorgt in Zorg heeft daarvoor een klachtenprocedure. Bij aanvang van uw zorg hebt u informatie over onze klachtenprocedure ontvangen. Als u een klacht wilt indienen, dan kan dit volgens deze procedure. De klachtencommissie behandelt dan uw klacht. De Cliëntenraad draagt altijd een lid van de klachtencommissie aan.